Podmínky

Podmínky veřejné nabídky učiněné společností Monster Worldwide CZ s.r.o. (dále jen „MWW“) k uzavření smlouvy o doporučení zájemce o práci

 1. Rozsah použití a účel Podmínek
  1. Podmínky upravují vztahy, do nichž MWW vstupuje s fyzickými osobami, které doporučí společnosti MWW vhodného kandidáta na pozici zadanou a uveřejněnou na monsterworldwide.cz (dále jen „Pracovní pozice“).
  2. Podmínky tvoří obsah smlouvy uzavřené mezi MWW a doporučovatelem pracovní pozice, která vzniká způsobem uvedeným v čl. 4 (dále jen „Smlouva“).
 2. Definice použitých pojmů
  1. Pojmy použité v textu těchto Podmínek mají následující význam:
   1. Doporučovatel: Fyzická osoba, která není v pracovním poměru s MWW a nemá s MWW uzavřenou ani žádnou smlouvu, která plní podobný účel jako pracovní smlouva a která doporučila v souladu s těmito Podmínkami Uchazeče na Pracovní pozici.
   2. Uchazeč: Fyzická osoba, která má zájem o Pracovní pozici uveřejněnou na monsterworldwide.cz.
   3. Veřejná nabídka znamená návrh MWW na uzavření smlouvy určený Doporučovatelům. Veřejnou nabídku tvoří (i) tyto Podmínky; a (ii) uveřejnění Pracovní pozice na monsterworldwide.cz s uvedením odměny, která se vyplatí Doporučovateli za podmínek uvedených v čl. 5 níže.
 3. Přijetí Veřejné nabídky Doporučovatelem
  1. Doporučovatel přijímá Veřejnou nabídku prostřednictvím (i) vyplnění formuláře dostupného na monsterworldwide.cz v reakci na vybranou Pracovní pozici; a (ii) odesláním příslušného formuláře. Podmínkou pro odeslání formuláře je vyslovení souhlasu Doporučovatele s těmito Podmínkami. V rámci formuláře Doporučovatel vyplní:
   1. Údaje o sobě, a to pravdivě a bezchybně údaje. Správné zadání údajů Doporučovatele je nezbytné k uzavření platné Smlouvy na základě Veřejné nabídky.
   2. Údaje o Uchazeči, tj. jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a případně i životopis Uchazeče.
  2. Za obsah informací uvedených ve formuláři je odpovědný Doporučovatel. Doporučovatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby MWW uchovával informace uvedené ve formuláři po dobu 3 let od jejich odeslání MWW.
 4. Uzavírání Smlouvy
  1. Smlouva mezi MWW a Doporučovatelem je uzavírána elektronicky pomocí odeslání formuláře ze strany Doporučovatele a považuje se za uzavřenou v okamžiku doručení potvrzujícího e-mailu MWW na adresu Doporučovatele. MWW si vyhrazuje právo odmítnout uzavření Smlouvy s Doporučovatelem.
  2. Uzavřením Smlouvy Doporučovatel souhlasí s obsahem těchto Podmínek.
 5. Nárok na odměnu za doporučení
  1. U každé Pracovní pozice, jíž se Smlouva týká, je uvedena odměna (druh a specifikace), která bude náležet Doporučovateli při splnění podmínek dle odst. 5.2 níže.
  2. Odměna bude Doporučovateli vyplacena při splnění následujících podmínek:
   1. Doporučovatel doporučil Uchazeče, který (i) ještě nebyl uveden v databázi MWW; a/nebo (ii) v uplynulých 24 měsících nepracoval pro MWW;
   2. MWW uzavřel s Uchazečem pracovní smlouvu nebo jinou obdobnou smlouvu, na základě které bude Uchazeč pro MWW konat práci, a to ve lhůtě 12 měsíců ode dne doručení doporučení Uchazeče; a
   3. Uchazeč vydržel pracovat u MWW 3 měsíce.
  3. Do 30 dnů poté, co budou splněny podmínky pro vznik nároku na předání / vyplacení odměny dle odst. 5.2 výše, předá MWW Doporučovateli odměnu za doporučení Uchazeče na Pracovní pozici, a to ve výši uvedené MWW při zadání Pracovní pozice na monsterworldwide.cz („Odměna“). Odměna může být peněžitá nebo věcná.
  4. Podmínkou vyplacení / předání Odměny je uvedení úplných a správných údajů o Doporučovateli při odesílání formuláře. Půjde-li o věcnou Odměnu, bude tato zaslána na adresu Doporučovatele uvedenou ve formuláři, popř. na jinou adresu, kterou do té doby Doporučovatel MWW sdělí. Půjde-li o finanční odměnu, bude tato zaslána na bankovní účet Doporučovatele, který Doporučovatel sdělí MWW, popř. bude zaslána poštovní poukázkou na adresu Doporučovatele uvedenou ve formuláři, popř. na jinou adresu, kterou do té doby Doporučovatel MWW sdělí.
  5. V případě, že Doporučovatel uvede nesprávné údaje ve formuláři, nebo neposkytne součinnost MWW nezbytnou k vyplacení/ předání Odměny, nenastává prodlení Klienta s úhradou.
  6. MWW upozorňuje, že jednorázová odměna dle Smlouvy představuje příjem dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tento příjem je od daně osvobozen, pokud úhrn příjmů dle § 10 odst. 1 písm. a) téhož zákona nepřesáhne za kalendářní rok 30.000,- Kč. Za zdanění příjmů přesahujících uvedenou částku, je odpovědný sám Doporučovatel.
 6. Rozhodné právo
  1. Právní vztah mezi Doporučovatelem a MWW se řídí právem České republiky. Otázky neupravené Podmínkami se tak řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších platných a účinných právních předpisů.
 7. Zpracování osobních údajů
  1. MWW zpracovává osobní údaje Doporučovatele na základě jeho souhlasu uděleného v rámci uzavírání Smlouvy. MWW je oprávněna obrátit se na Uživatele jakožto subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně smazány.
  2. Doporučovatel potvrzuje, že jím doporučený Uchazeč souhlasil s předáním osobních údajů společnosti Monster Worldwide CZ s.r.o. za účelem zprostředkování zaměstnání. Doporučovatel se zavazuje, že nebude službu zneužívat doporučováním osob, které s doporučením předem nesouhlasily, nebo uváděním neplatných kontaktních údajů.
  3. Doporučovatel tímto souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu ustanovení § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů., aby mohl být kontaktován v případě, že nastane nárok na výplatu Odměny. Výplata odměny je podmíněna předložením platného občanského průkazu Doporučitele a prokázáním jeho totožnosti.
  4. Pokud se MWW nepodaří Uchazeče kontaktovat do 96 hodin a získat její osobní souhlas se zpracováním jejích osobních údajů, pak její záznam z naší databáze vymažeme.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. MWW je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat.
  2. Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1.9.2017.